• Yop Poll Archive
 • Archives
 • Categories
 • Archive for martxoa, 2007

  Haur hizkera


  2007 - 03.30

  Azpeitiako haur euskara

  EKINTZAK

  Apapa: Kanpora

  Apatxo: Eseri

  Tapa-tapa: Oinez

  Api/aupi: Lepoan hartu

  Tato: Jaitsi, salto

  Punba: Erori

  Mañak egin: Negar egin

  Ñañan: Jan

  Lolo: Lo egin

  Bapo: Nahikoa, aski

  Pipi: Txiza

  Kiski-kaska: Ilea moztu

  Pisss: Txizaren hotsa

  Kaka: Kaka

  Aaag: Usain txarra

  Isss: Isiltzeko

  Mua: Musu eman

  Pa eman: Musu eman

  Tas-tas: Ipurdikoa eman

  Plast eman: Zaplastekoa, belarrondokoa

  Pupua: Mina, zauria.

  Plisti-plasta: Uretan ibili, bainatu

  Tuju-tuju: Eztula

  Dar-dar: Ikara

  Txalo-txalo: Txaloa jo

  Dinbi-danba: Kolpeka

  Fu-fu: Beroa, sua

  Kos-kos: Atea jo

  Dan-dan: Atea ozenki jo

  Trakatan-trakatan: Zaldizka

  Arre-arre: Bizkarrean, astoa

  Kili-kili: Kilimak egin

  Blastaie: Belarrondokoa

  Zizta: Zulatu

  Txista: Zuloan sartu

  Txirrist: Irrista egin

  Plost: Putzuan sartu

  Kas-kas: Kaskarrekoa

  Kanka: Kaskarrekoa

  Atxis: Doministiku

  Tarrat: Jantziak puskatu

  Zurrut: Edan

  Trink/drink: Irentsi

  Purrut: Puzkarra

  Krak: Hautsi

  Ku-ku: Ezkutatu

  Txis-pun: Itxaferoak, suziriak

  GORPUTZ ATALAK

  Kikak: Hortzak

  Titia: Bularra

  Pitito: Zakila

  JANARIAK

  Txitxia: Haragia, okela

  Mama: Ura

  Kokolo: Txokolatea

  Mamelo: Karamelo

  TRESNAK

  Po-po: Bozina, kotxea

  Taka-taka: Ibilgailua

  Txin-txin: Dirua

  Burrun-burrun: Trumoia, motorra

  Pun-pun: Tiroa, eskopeta

  Din-dan: Kolunpioa

  Bota-bota: Pilota, baloia

  Petete: Txupetea

  Tik-tak: Erlojua

  Dilin-dalan: Kanpaia

  Tilin-tolon: Zintzaria

  Tirrin-tirrin:Tinbrea

  ANIMALIAK

  Kli-klo: Zapoak

  Krua-krua: Sakela

  Kir-kir: Kirkila

  Mumua: Behia, abere handia

  Aida-aida: Idiak, uztarriko behiak

  Mamua: Fantasma

  Muuu: Behi orroa

  Bee: Ardia

  Uau-uau: Txakurra

  Miau: Katua

  Pio-pio:Txoria

  Kua-kua: Ahatea

  Arre-arre: Astoa

  Trakatan-trakatan: Zaldia

  Kukurruku: Oilarra

  Ku-ku: Kukua

  PERTSONAK

  Ninia: Haurra

  Aitte: Aita

  Aittette: Aitona

  Amama: Amona

  Gixona: Pertsona ezezaguna

  ITURRIA: http://www.uztarria.com/euskara/doku/11/

  AXULAR


  2007 - 03.29

  GERO

  HASTEN DA GEROTIK GERORA DABILLANAZ, EGITEN DEN LIBURUAREN LEHEN PARTEA

  NOLA BERTZEAK BERTZE DIRELA, ALFERKERIATIK

  IHES EGITEAGATIK ERE BEHAR DEN

  TRABAILLATU

  LEHENBIZIKO KAPITULUA

   

  12 Gure Iaungoikoak, munduko bertze gauza guztien ondoan, gizona bera, bere gainki, bere imajinara eta idurira, bat ere bekhaturik eta bekhaturen kutsurik ere gabe, anhitz donu, dohain, eta abantail suertez dotaturik, egin zuenean, ibeni zuen berehala, lurrak zuen parterik, eta aurkientzarik hoberenean, lurreko parabisuan, lekhu plazerez bethean. Eta manatu zuen lant zezala, labora zezala, eta begira ongi parabisu hura. Posuit eum in paradiso voluptatis, ut operaretur, et custodiret illum (Gen. 2).

  (…)

  Eibarko euskara zaharra


  2007 - 03.29

  Klasikoen gordailutik ateratako testu-zatia:

  Eibarko udal-ordenantzak hauteskundeez

  (c. 1754)

  Ordenanza Municipalac Eusqueras, Elecinuetaraco

          1.- Jaunac, en resumidas cuenttas, onec esan gura dabena da, ze estteila izan inorbere atrebiduba, da adelantauba, elejizera, Alcateric personaric, seiña baitta espada persona onrrauba, Idalgua Aberaza, da Erraizac daucasana, da guison Abonauba da oficio Charric esttaucana, baita bere estteila izan oficialic edo oficialeric soldau danic, Erregue maggesttariaren errejimenttuban serbizen dabenic estta bere Idacortten da escribizen esttaquichanic, eta bardin Jottenbadau, alacoric, izango dabela, vimilla marabidiren multia, da Jaquinda egondella.

          2.- Baitta bere errico alcatiac esttaichala permitudu eguittia execucinoric bere flogedades Dattozanian Juezac Campoetatic, inor arzera bere Jurisdiccinuan, ó pezquisa eguitera edocem bere persona, ya Cedulequin, ó probisinuequin segatic lelengo biardabe izan insttrumenttubones exhaminaubas, Juntan, ó Dipputtacinuan, da emonbiar Jaquiela, uso correspondizen dan legues, da Aguinzendanlegues bigarren Leguiac Provinciaco Fueruac, seina baitta esatten daben legues ttittulo ogetta bat garrenac.

          3.- Baitta bere Alcate Ordinarichua Errigustietacuac Escribauric ilttendanian eguinbiardabela, Alcatte Jaunac, Imbentaricho barricha, Numerichan Dagozan erregistruena, gustiena, da Papel sueltto gusttichena, Escribauba Ylorduco baldin numerala bada, etta imbenttarichuau, acabau deinian beriala, da demporaric galdubaga, Alcatte Jaunac, bialdu daichala ttesttimonio bat Diputacinora, da baldin eguiten espadau izango dabela multtia, Alcatte Jaunac, da erregidore Jaunac, berroguetta amarna ducat bacochac.

          4.- Baitabere Electtoriei oz eguiten deuzenei Eleccinuetaraco Alcatte Jaunac Elecinua eguiteco, edo nombramenttua Alcatiac, Errejidoriac, sindicubac eta bestte errico empleo gustiac urtebarritic aurrera, yzanbiacodabenac, eguiten badabe Elecino Charric, eta onec izatten badabe, quiebraric, edo Jatten baditube errico errenttac, Electtoriac, eurac Yzanbiacodabela fichadore, da Abonadore, da pagau izan biaco dabe la aren faltta gustichac Zergaitterren, Errichac esttabela biar perjuicioric, es quiebraric da esttabela Pagauco, electtoriaren Culparic, berac baiño da Conttuban egonditiala.

          5.- Baitta bere Justticia, errejimenttu gusticha egon deella Conttuban da cuidado eguindaichela, baita procedidu bere Jitanuen bagamunduen, da pecattu Publicuan dabilzanac Jangoicuan bildurbaga, Baita bere amenzebaubac, izanditiala Castigaubac etta desterraubac.

          6.- Baitta bere Alcatte Jaunac daucala faculttadia moradore gustiac erritic bottazeco, urte bette yrago esquero baldin presenttazen esbajaco bere noblecia, ó Ydalguicha, eguina Provincian usazen daben legues etta lenagotic egonesquero nottificautta edocein bere Alcate Jaunec.

  (…)

  Non: MUJIKA, Serapio: «El vascuence en los archivos municipales de Guipúzcoa», Revista Internacional de Estudios Vascos, 1908, 731-733 or.; MUJIKA, Gregorio: Monografía histórica de Eibar, Irun, Viuda de B. Valverde, 1910, 464 or.; SAN MARTIN, Juan, «Eibar» hitza, Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco. Cuerpo A, Diccionario Enciclopédico Vasco, Donostia, Auñamendi, X liburukia: Echau-Enti, 1979, 233 or. (hemen grafia gaur egungo erara); EUSKARA JURIDIKOAREN MINTEGIA (ATXABAL, Alberto eta beste batzuk): Euskara, zuzenbidearen hizkera, Bilbo, Deustuko Unibertsitatea, 1995, 407-409 or.; eta IZAGIRRE, Enrike eta besteak: Eibarko idazlien eta idazlanen antologixia, Eibar, Eibarko Udala, 2000, 44-49 or.

  Bertsio honen iturria: Imanol Trebiño, Administrazio zibileko testu historikoak, HAEE-IVAP, 2001

  Errazago???


  2007 - 03.29

  Erramun Gerrikagoitia delako jaunaren blogean, "Errazago" izenburua duen testuan, aurki dezakegu ondokoa: 

   Titularrak dio (Berria egunkaria):

  • Blair eta Ahernek Ipar Irlandako hauteskundeak martxoaren 7an izango direla baieztatu dute

  edo

  • Blair eta Ahernek …………………….. baieztatu dute

  Errezago:

  • Blair eta Ahernek baieztatu dute Ipar Irlandako hauteskundeak martxoaren 7an izango direla

  edo

  • Blair eta Ahernek baieztatu dute martxoaren 7an izango direla Ipar Irlandako hauteskundeak

  edo

  • Blair eta Ahernek baieztatu dute ze martxoaren 7an izango dira Ipar Irlandako hauteskundeak

  Zergatik ez da hartzen kontuan irakurlea, ez ote da izkiriatzen tzat irakurlea? Zergatik komplikatu mezua redaktaturik zail informativoki? Ba ote du zuzenik irakurleak? Eta euskal irakurlearen zuzenak non dagoz? Nik ezin dut ulertu.

   

  Eta nik diot, berak duen idazteko era nolakoa da? Berak gomendatzen duena zuzena al da? Horrela idazten eta hitz egiten hasiz gero, zer gertatuko zaio euskarari???Irakurleak erraz uler al dezake eman nahi den mezua???

  Zentzuzkoa al da euskarazkoak omen diren testuak ulertzeko gaztelania jakin behar izatea , gastelaniaz pentsatu behar izatea  edo hitzak ulertu ezin izatea?


  Tresna-barrara saltatu