• Yop Poll Archive
 • Archives
 • Categories
 • Archive for azaroa, 2010

  Liburutegian ere festa giroa…


  2010 - 11.12

  Garai batean eta orain gauzan antzera samar… Liburutegian askotan barnean daramagun parrandarako arra agertzen zaigu eta… Liburu artean, Ramon Artolaren bertsoen artean, hau aurki dezakegu. Gaur egun ere bada horrelakorik, lagunartean batik bat.

  1
  Bedeinkatua izan dedilla
  sagardoaren graziya,
  bai eta ere kupira gabe
  eraten duben guziya;
  erari onek gizon askori
  ematen dio biziya,
  au eran gabe egotia da
  neretzat penitentziya.
  2
  Lenengo sartu tabernan eta
  ateratzen naiz azkena,
  egun guzian zurrutian da
  etzait betetzen barrena;
  au da erari maitagarri bat
  arras piztutzen naubena,
  Joxepa Karmen biotzekoa
  bete amabigarrena.
  3
  Gosea ez det aundiya baƱon
  egarriya bai ugari,
  nere barrenak naitasunikan
  ez diyo berriz urari:
  sortzen ditudan koarto pitxarrak
  ematen dizkat tripari,
  nere denboran biziya kentzen
  diot zenbait sagardoari.
  4
  Gaitzik ez duben erari oni
  gogoz oi diot nik ekin,
  satisfazioz ez naiz arkitzen
  pitxar bat eta birekin;
  iru edo lau izaten ditut
  arratserako nerekin,
  tristura eta penak sendatzen
  ditut sagardoarekin.
  5
  Astelena det jai bat artuba
  pekatu mortalekotzat,
  asteartean bearrerako
  gogorik egiten etzat;
  asteazkena, ai nere pena,
  oso pereza sartzen zat,
  modu onetan aste guziya
  alperkerian joaten zat.
  6
  Bart arratsean egin det amets
  len egin izan dedana,
  tabernatikan irten naizela
  txispatu edo edana;
  pausorik txuxen egin ezinda
  esaten nuben: au lana,
  golpatu gabe ez nindeke juan
  gaur ni andriarengana.
  7
  Kupelan daguan sagardoak dit
  ematen tentazioa,
  prezisamente eran bearra
  daukat persekuzioa;
  milla deabruz josirikako
  orain duben prezioa,
  zaleak asko geran medioz
  dauka estimazioa.
  8
  Eranago ta berriz naiago
  beti nago egarriyak,
  begi bitarte txarrikan ez dit
  egiten tabernariyak;
  emeretzi len, au ogeigarren,
  amar atzo zor utziyak,
  markak kupelan egin, jaiean
  pagatutzeko guziyak.

  Kaixo berriz!


  2010 - 11.12

  MSNko space famatua ezabatuko dela-eta WordPress delakora igarotzeko aukera ikusi eta horixe egin dut. Aspaldiko (erlatiboa da hitz hau) idatziak ez nituen ezabatu nahi, eta gordetzeaz gain, Interneteko txokoren batean egotea nahi nuenez, hementxe jartzen ditut berriz, besteon begi bistan.

  Bai, beste gunetxo bat ere badut, baina idatzi hauek esan daiteke blogak.com-en ditudanak idatzi aurretik idatzitakoak direla, aurreko garai batekoak.

  Beno ba, horixe, kaixo berriz eta laster arte.

  STIK STAK


  Tresna-barrara saltatu